Till startsidan

Kvalificerad rådgivning

Tjänster

AdviceU erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster inom områdena verksamhetsförändring, IT-upphandling och projektledning. Bland våra kunder återfinns organisationer av alla storlekar, såväl inom offentlig som privat sektor.

Verksamhetsförändring

För att nå uppsatta mål behöver varje företags verksamhet utvecklas och förändras. Detta kan ställa krav på förändringar i organisation, processer, arbetssätt och IT-system. Att bara införa nya IT-lösningar ger sällan de effekter som önskas. För att optimera resultatet krävs tydliga förändringar av arbetssätt och rutiner både utanför och i systemen. Genomförda förändringar:

·         Översyn av organisation - En organisation kan struktureras på olika sätt, beroende på vad den förväntas åstadkomma. Vi analyserar organisationens uppdrag, roller, arbetsfördelning, finansiering, rapporteringsstruktur och föreslår vilka behov av förändringar som kan föreligga. Kopplingen mellan process och funktion är en viktig aspekt att belysa.

·         Effektiva processer & flöden - I en processmodellering ligger fokus på att beskriva hur arbetet går till och vilket mervärde som uppstår av varje arbetsinsats. Det handlar om att optimera kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga i arbetsflödet. Utgående från nulägesbilden går det sedan att hitta förbättringar avseende informationsbehov, kvalitetsbrister, beroenden, flaskhalsar, onödiga överlämningar, väntetider eller rutinbeskrivningar. Vi hjälper organisationer att höja produktiviteten och kvaliteten i alla flöden; av varor såväl som tjänster och information. Vår utgångspunkt är ett integrerat synsätt på hur processer, organisation, styrning och information samspelar för att skapa effektivitet. 

·         Mätning & uppföljning - Att realisera verksamhetens mål kräver en nedbrytning av strategin till mål och mätetal som är anpassade till företagets unika situation. Balanserade styrkort underlättar arbetet väsentligt och utgör en viktig förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

IT-upphandling

I en upphandling bemöter vi ofta följande huvudfrågor:

·         Ska vi upphandla? - När AdviceU anlitas står ofta kunden inför förändringar av sina verksamhetssystem och/eller sin tekniska infrastruktur. Ofta får vi därför inledningsvis utreda och ifrågasätta den eventuella upphandlingen. Är det ett nytt IT-stöd som behövs eller har de upplevda problemen andra verksamhetsorsaker?

·         Vad ska upphandlas? - Nästa steg är att avgränsa, och tydliggöra vad som faktiskt ska upphandlas. Är det en Volvo V70 eller en 52 tons lastbil som ska köpas? Om inte köparen kan tala om och specificera vad och hur man vill använda ett IT-system, blir det näst intill omöjligt för leverantörerna att träffa rätt med sina offerter.

·         Hur säkerställer vi att vi får det vi vill ha? - Genom att arbeta noggrant och precist i upphandlingen, med tydliga frågeställningar och överenskommelser minskas det ekonomiska risktagandet, ökas måluppfyllelsen samt minimeras risken för långdragna tvister i införandeprojektet.

Projektledning

Färdigheter inom projektledning är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i verksamheten. Vi kan bistå med att förbättra projektprestandan genom att:

·         Utveckla projektmodellen - Införandet av en standardiserad och disciplinerad process för projektleveranser resulterar i mera förutsägbara leveranser av jämn kvalitet – en nyckel till kostnadskontroll och kundnöjdhet.

·         Leda projekt - Projekt som levererar önskat resultat i utsatt tid och inom budget. Vi agerar projektledare; såväl i samband med projekt som initierats i våra uppdrag kring IT-upphandling eller Verksamhetsförändring, som sådana där kunden behöver bemanna ett projekt med en duktig projektledare. Sannolikheten att framgångsrikt föra ett projekt i mål ökar märkbart med projektledarens kompetens. Våra professionella och certifierade projektledare har lång erfarenhet av att leda och arbeta i projekt.

·         Genomföra projektrevisioner - Ett verktyg för att hitta och genomföra förbättringar i projekten.  Projekt genomlöper sällan alla sina faser utan några överraskningar. En projektrevision ger oss en chans att upptäcka och bemöta problem och risker samt att dra lärdomar under projektets livscykel.

·         GDPR uppfyllnad – Vi kan agera projektledare för projekt som syftar till att uppnå en uppfyllnad av GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) som träder ikraft 25 maj 2018. Vi har en metodik och en egenutvecklad projektmodell som med framgång har använts hos ett flertal kunder.

© Copyright 2017 AdviceU AB

Fotograf: Emma Larsson